Struktura części A. Pasywów "kapitał własny"
Część A pasywów "kapitał własny " to suma dziewięciu składowych:

Kapitał własny jako suma składników  ujemnych, dodatnich i zerowych może więc na dany moment bilansowy być również ujemny, zerowy lub dodatni. Zależy to od tego jakie składniki przeważają, te  ze znakiem plus czy te ze znakiem minus. Kluczowy wpływ na wielkość kapitału własnego mają zmiany w czasie pozycji  V, VII i VIII kapitału własnego. Jeśli w tych pozycjach pojawiają się na moment bilansowy wielkości ujemne to mogą one  przeważyć dodatniość pozostałych części kapitału własnego czyniąc go ujemnym. Proces ten można odwrócić jedynie pokrywając straty dodatkowymi środkami własnymi.
Pojęcie kapitału podstawowego różni się zależnie od formy prawnej przedsiębiorstwa.

  Można więc uznać, że w tej formie prawnej nie ma pojęcia "kapitał podstawowy"  . Tak samo jest w przypadku spółki jawnej.

W spółkach kapitałowych [spółki z o.o. oraz S.A.] kapitał podstawowy  nazywany jest "kapitałem zakładowym". W spółce z o.o. kapitał zakładowy wynosi co najmniej  50 tys. zł, a w spółce akcyjnej co najmniej 500 tys. zł.
W spółce z o.o. kapitał zakładowy uchwalony musi być wniesiony w 100%.
W spółce akcyjnej kapitał zakładowy uchwalony wnoszony wkładami  niepieniężnymi musi być wniesiony w całości  a wnoszony w gotówce opłacony  przynajmniej w 1/4 , jeśli statut spółki nie określa wyższego procentu wpłaty. Stąd, jeśli niecały kapitał zakładowy został wniesiony występuje ujemna wielkość:
należne wpłaty na kapitał podstawowy.
Pozycja III. Kapitałów własnych : "Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
Zgodnie z art.362 KSH spółka nie może nabywać wyemitowanych przez nią akcji (to znaczy akcji własnych) ale zakaz ten nie dotyczy w szczególności nabycia:

W przypadku gdy akcje własne zostają nabyte stają się ujemną pozycją III kapitału własnego i w ten sposób pomniejszają go dotąd dopóki pozostają w pasywach spółki.
IV. Kapitał zapasowy i VI.Kapitały rezerwowe